1. תנאי ופרטי תקנון אתר זה מהווים הסכמה על האמור בו כהסכם משפטי המחייב את קהל הגולשים (להלן: “הגולש” ו/או “המשתמש” ו/או “הרוכש” ו/או ““הלקוח”)  בהתאמה , אשר גולשים ו/או  רוכשים באתר “דווה מאני” ח.פ . 066619545
 2. תקנון זה מסדיר בין היתר את הגלישה באתר, הרכישה שתתבצע על ידי הגולש דרך האתר, לרבות רכישה באמצעות גרסת המובייל ו/או אפליקציה ו/או רכישה באמצעות ביצוע הזמנה טלפונית.
 3. ביצוע רכישה וגלישה באתר החברה מהווים הסכם בין הגולש לבין החברה וכותרות תקנון זה על סעיפיו נועדו לשם הנוחות בלבד. עת הגלישה באתר ו/או ביצוע הזמנה, הגולש נותן הסכמתו לאמור בתקנון זה.
 4. השימוש באתר זה על תנאי התקנון כפוף להקפדת הגולש בהקשר עמן, לרבות הקפדה על זכויות קניין רוחני של החברה ואי שימוש בתכניו השונים לרבות תמונות, סימנים מסחריים, קטעי ווידאו , טקסטים וכיו”ב.

רשאי לבצע רכישות באתר אדם שמלאו לו 18 שנה ובאמצעות כרטיס אשראי בהתאם לפרטי העסקה כאמור בדפי העסקאות ובהתאם לאופי הטובין הנרכשים.

 1. פרטי העסקאות לרבות מחירן ועלות ההובלה וההרכבה מפורטים בכל עסקה ועסקה בהתאם לאופייה ותנאיה [להלן: “הטובין” ו/או “המוצר“].
 2. השימוש באתר החברה כפוף ישירות למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ומבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר.
 3. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש למעט על פי דין [כדרישת רשויות החוק ואו המדינה]. להבהרה – מידע לגבי משתמש יכול לכלול בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, לאתר במועד הרישום או לאחריו לרבות פרטים הקשורים ונובעים מפעילותו באתר ומידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר ולגבי שמירת מידע והעברתו – למשתמש ידוע והוא מאשר כי כל מידע לגביו יישמר במאגר המידע של אתר החברה כדין. ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בזמן הרישום לאתר, הגולש מאשר לחברה לאגור ידע כאמור ולהעביר ככל שיידרש, מידע כאמור לצדדים קשורים לרבות חברות בנות וא/ו אחיות ו/או חברת האם הקשורות עם האתר ו/או כל חברה הקשורה עם האתר. (להלן: “חברות קשורות“).
 4. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ואו מסירת כתובת דוא”ל ואו בביצוע הזמנה, הגולש מסכים ומאשר לחברה ו/או לחברות קשורות לשלוח אליו על פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילות האתר ואו לפעילות אתרים אחרים מקבוצת ויסמן אחזקות כחברה קשורה ואחת מהחברות הקשורות כאמור בס’ 8 לעיל. לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
 5. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת ניתן לבקש והגולש רשאי בכל עת לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של האתר כולל באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעה / דוא”ל שישלח מהאתר ובמקרה כזה, ייפסקו ולא יישלחו הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
 6. באשר לבקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות , הגולש רשאי לבקש את מחיקתו ממאגר המידע של האתר ובמקרה זה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לגולש למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים לגבי פעולות אשר בוצעו על ידי הגולש באתר.
 7. יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות רבה ומוקפדת, הללו נועדו לשימוש אישי בלבד ובשום אופן הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית שקיבל הגולש.
 8. המשתמש מאשר בזה להנהלת האתר להעביר את פרטיו לחברות קשורות כהגדרתם לעיל, בין היתר גם לצורכי אספקת שירותים ומוצרי, וכן לחברת שליחויות ולספקי המוצרים ככל שמדובר בחברת הובלות חיצונית ולספקי שירותים דומים באותו עניין, לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר וכמובן לרבות הצעת מוצרים ושירותים קשורים הכוללים שירותי פרסום ושיווק. כן ידוע לגולש כי הנהלת האתר תהיה רשאית להשתמש בפרטים של הגולש לצורך ניתוח מידע ומסירתו לחברות קשורות ואו חברות פרסום ושיווק שנותנות שירותים לאתר ולכל גורם אחר לצורך ניתוח כמות מבקרים באתר וכל הקשור לביצוע ייעול קידום אתר החברה ודף הפיייסבוק העסקי לרבות פילוחים שונים הקשורים עם הרגלי הגלישה באתר והרכישה בו והחברה תשמור על אנונימיות הנתונים ללא כל התייחסות אישית לגולש כזה או אחר והכול לצורך שימוש והעברת המידע האנונימי בלי מגבלה לחברה. כן מאשר הגולש כי הנהלת החברה תהא רשאית לבצע שימוש ב”עוגיות” שהם  קבצים המאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב הגולש ובין היתר לצורך אספקת שירות מהיר ולצורך יעילות בכניסות חוזרות לאתר. כמובן שניתן למנוע באמצעות הדפדפן במחשב המשתמש. הנהלת האתר רשאית לאסוף נתונים המבוססים על מיקום גולש והגולש מאשר להנהלת האתר לאסוף את נתוני המיקום וכן לעשות שימוש בנתוני המיקום בהתאם להוראות התקנון ומדיניות הפרטיות הכולל העברתו לחברות קשורות [הגולש יכול למנוע אפשרות זו במכשיר שברשותו].
 9. הנהלת האתר רשאית,  לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת [כשאלונים וסקרי שירות ומכירה] והגולש מסכים מפורשות גם , למרות וככל שביקש להפסיק לקבל מסר פרסומי.
 10. עוד מובהר כי בעת הרישום לאתר, הגולש מסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים באמצעים שונים, לרבות דוא”ל , מסרונים והודעות ווטסאפ, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת אוטומטית ו/או ידנית.
 11. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות השימוש באתר לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של גורם שאינו קשור עם החברה.
 12. החברה לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בתקנון זה ובהתאם להוראות הדין הקוגנטיות ואחריותה של החברה בכל מקרה שהוא, תהא מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין ואין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 ו/או תקנות ביטול עסקה.
 13. החברה אינה אחראית לתקלות בהקשר עם הגלישה באתר לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת השונים ולא תהא אחראית באופן כלשהו לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית או בקווי בזק או בקווי התקשורת השונים ומבלי לגרוע מהאמור החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי  בקשר עם בעיה טכנית המונעת לבצע רכישה באמצעות האתר ואו בהתאמה לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה באתר. כך החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר במהלך כדוגמת תגובות שונות הקשורות עם חיבור לדף הפייסבוק של האתר או באמצעותו.
 14. בכל מקרה  של ביטול עסקה [בין מכוח הדין ובין רצונה הטוב של החברה] ועם השבת התמורה הישירה בגין המוצר, יהא זה סעד יחיד וממצה באופן מוחלט. ואין ולא יהיו למשתמש טענות נוספות ו/או דרישות נוספות כנגד החברה ו/או המוצר.
 15. ככל שמחיר המוצר נרשם בשוגג / טעות , אין בטעות בכדי לחייב את האתר במחיר שצוין בטעות, כך גם לגבי טענה למצג שווא בתמונות ו/או תיאור המוצר שנועדו להמחשה בלבד ואין הלקוח רשאי להסתמך עליהן כלל וכלל. חרף האמור לעיל, החברה עושה בשימוש ובתיאור הטובין באופן נאמן למקור ובמקצועיות.
 16. החברה ומכל סיבה שהיא לא תישא בכל נזק תוצאתי , או עקיף או מיוחד או ספציפי כתוצאה משימוש הגולש באתר.
 17. בהתאם לתיקון לחוק הגנת הצרכן, הצרכן רשאי לבטל את העסקה בכתב באמצעות הדרכים הבאות: בדואר רשום, בדוא”ל, באתר באמצעות כפתור ביטול עסקה / קישור ייעודי הקיים בדף הראשי או בשיחת טלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק [בכתובת החברה] , הפרטים שיצוינו בהודעת הביטול: על הצרכן לפרט את שמו ומספר ת.ז. ואם הביטול נעשה בעל פה, פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו עם הצרכן בעת ההתקשרות.
 18. בהתאם לחוק הגנת הצרכן (סעיף 14ג לחוק): “ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
 19. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 20. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך חודשים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך גילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה זה, רשאי העסק לדרוש מהצרכן להציג תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.
 21. ביטל צרכן את העסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה, אי-אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העסק, כספו של הצרכן יוחזר תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול.  קיבל הצרכן את המוצר, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו. 
 22. ביטל צרכן את העסקה שלא מהסיבות המצוינות לעיל, כספו של הצרכן יוחזר תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ש”ח לפי הנמוך מבניהם. קיבל הצרכן את המוצר יחזירו לעסק במקום עסקו.  העסק שומר את זכותו לתבוע את נזקיו, בשל ירידת ערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 23. ביטול העסקה יעשה באמצעות משלוח הודעת הביטול בדוא”ל Devamani.home@gmail.com 
 24. ביטול עסקה והחזרת מוצרי האתר המוצגים בסניפי שמרת הזורע ונרכשו דרכם, ניתן להחזיר/להחליף מוצרים בהתאם לתנאי הסכם המכר ותעודת האחריות בלבד ובכפוף לדין ולתקנות מכוחו.
 25. בשום אופן לא ניתן לבטל ואו להחזיר ואו להחליף טובין שחרגו בשלושים יום מזמן האספקה המוסכם כבקשת הלקוח. שכן טובין אלו אוחסנו לבקשת הרוכש וזאת מחמת עלות אחסנתם ושמירתם.
 26. החברה תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל בלבד ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש עם הרוכש, כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של הטובין [משתנה מעסקה לעסקה].
 27. אך ורק  אישור אודות ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הרוכש הכולל את פרטי ההזמנה [כמספר הזמנה, פרטי לקוח וכו] מהווים אישור לקליטת ההזמנה במשרדי החברה ומועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה מחברת האשראי של הלקוח שדרכה ביצע את הרכישה + קבלת אישור החברה אודות על קיום המוצר במלאי זמין ואישור אודות מועד אספקה משוער בימי עסקים. 
 28. משלוח הטובין מבוצע באמצעות החברה ומובילים מטעמה ואו ע”י דואר ישראל ואו באמצעות חברת שליחויות למען הגולש שציין בהזמנה. כל המשלוחים ואו ההובלות יהיו בכפוף לאזורי חלוקה כמדיניותם כולל הגבלת אזורי חלוקה. שכן, משלוחים לאזורים מוגבלים בפן הבטחוני או אזורים שחברות ההובלות והשליחויות לא מספקים אליהם יסופקו באמצעות תיאום עם הרוכש למיקום מוסכם או לסניף של אחת מהחברות הקשורות או לחילופין באמצעות הובלה מטעם הרוכש בתיאום עם הנהלת החברה. ככל שהחברה או מי מטעמה לרבות חברות שליחויות יבצעו אספקה לאזורים מרוחקים או מוגבלים ביטחונית כי אז ייגבה תשלום נוסף בגין הובלה חריגה. כאשר דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה לרבות הובלה מעל קומה שלישית באין אפשרות לשימוש במעלית או לחילופין הובלה אשר דורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת טובין לבית הלקוח/העלאתו לרבות אילוץ לביצוע פירוק ו/או שימוש במנוף.
 29. זמני אספקת הטובין מפורטים בדף המכירה של כל מוצר וכוללים רק את מניין ימי עסקים בניכוי חגים, ימי שישי ושבת].
 30. ניתן לבצע איסוף עצמי בתיאום עם הנהלת האתר בפרטי ההתקשרות ובמקרה זה איסוף המוצר יתבצע עד 14 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה וכל איסוף שיבוצע מעבר ל 14 יום כאמור החברה רשאית לחייב את הרוכש בדמי אחסנה בסך של 30 ₪ לכל יום איחור וזאת בנוסף לסעדים שעומדים לרשותה מכוח חוק החוזים תרופות.
 31. הנהלת החברה והחברות הקשורות עמה אינן אחראיות כלפי הגולש בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד בו הגולש פנה לגבי עיכוב באספקה ואו בתיאומה.
 32. מערכות האתר מהוות רשומה מוסדית לצורך ההגדרה בפקודת הראיות ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.
 33. הגולש יודע ומודע לכך כי אין להעתיק את תכני האתר ותוצריו [לרבות העתקה, שכפול, הפצה, או לפרסם , להשתמש בתכנים המופיעים באתר].
 34. הרוכש יהא רשאי לבטל הזמנתו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו לרבות תקנות הגנת הצרכן 2010.
 35. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ואו לשנות מדיניות ביטול והחלפת טובין וכ”כ את תקנון השימוש באתר מחייב ויחייב בכל גרסה המופיעה באתר בכל רגע נתון.
 36. בכל עניין ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדוא”לDevamani.home@gmail.com, בטלפון 053-9198002
 37. כתובת משרדי החברה: תאנה 25, מושב צפריה